hide content

Polityka Prywatności

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie RODO) oraz w związku z przetwarzaniem danych osobowych obecnych i potencjalnych Gości  informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest:

Auto Pikul Mariola Pikul z siedziba w Puławach przy ul. Lubelskiej 63a. Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez wyznaczonego inspektora ochrony danych pod adresem:  pikulmarek@gmail.com

Cel przetwarzania danych osobowych

Celem, dla którego Hotel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem jest także:

1.        Dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa, lub obrona przed roszczeniem Gościa w stosunku do Hotelu.

2.        Udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych, analitycznych oraz kontrolnych.

3.        Zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.

Dodatkowo, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, Hotel przetwarza dane także w tym celu przesyłając na podany numer telefony i/lub adres mailowy informacji marketingowych oraz ofert dotyczących świadczonych przez siebie usług. Zgoda może zostać w każdym momencie wycofana.

Ponadto, Hotel przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom oraz innym osobom przebywających na terenie Hotelu. 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych Gościa jest umowa o świadczenie usług hotelarskich, która zawierana jest domyślnie w momencie dokonania rezerwacji noclegu poprzez stronę internetową www.hotelpikul.pl lub poprzez pośrednika w sprzedaży noclegów (np. Booking.com).  Umowa taka jest również zawierana w momencie dokonywania tzw. rezerwacji bezpośredniej (osobiście, telefonicznie lub poprzez e-mail). Podanie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu lub/i  adres mailowy jest niezbędne do zawarcia umowy.

Ponadto, w  celu zabezpieczenia interesu prawnego administratora danych, Hotel gromadzi i przetwarza następujące dane: numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania.

Podstawą przetwarzania danych pozyskanych przez monitoring hotelowy jest ochrona żywotnych interesów Gościa, ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych jak również uzasadniony interes prawny administratora.

Czas przetwarzania danych

Dane pozyskane w  związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych w zależności co nastąpi później.

Dane pozyskane w związku z wyrażoną zgodą w celach marketingowych do czasu wycofania zgody.

Dane pozyskane w związku z monitoringiem hotelowym będą przetwarzane przez 30 dni od chwili utrwalenia.

Przekazanie danych osobowych

Przekazane nam dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez nas i tylko w zakresie na który wyrażona została zgoda. Dane, w uzasadnionych przypadkach,  są także przekazywane organom publicznym (instytucjom uprawnionym do wglądu do danych osobowych) zgodnie z obowiązującym prawem.

Uprawnienia Gościa w związku z  przetwarzaniem danych osobowych

Każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia. Ponadto każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dostęp do danych jest możliwy w siedzibie Hotelu. Żądanie można również wnieść drogą elektroniczną na adres: pikulmarek@gmail.com

Ponadto każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Pikul
hotele Puławy
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close